سنگ مرمریت کرم دهبید شایان - تایل و اسلب

Shayan Marble Physical Characteristics

Test items Test methods Test results
Petrographic description EN 12407: 2007 Sedimentary (Marble) Fractured.
Apparent density EN 1936: 2006 2700 kg/m3
Open porosity EN 1936: 2006 0.41 %
Water absorption EN 1925: 2008 0.15 %


Determination of Frost Resistance
EUROPEAN STANDARD: DIN EN 12371: 2010

Summary of test results
(Average value)

Flexural strength in natural condition EN 12372: 2006 7.67 MPa
Flexural strength after 120 cycles freeze/thaw EN 12371: 2010 EN 12372: 2006 6.27 MPa 18.25
Compressive strength in natural condition EN 1926: 2006 63.92 MPa
Compressive strength after 120 cycles freeze/thaw EN 12371: 2010 EN 1926: 2006 43.87 MPa 31.37
Static modulus before testing EN 14146 19.20 GPa
Static modulus after 120 cycles freeze/thaw EN 14146 18 GPa  6.25
Dynamic Modulus before testing EN 14580 45.44 GPa
Dynamic Modulus after 120 cycles freeze/thaw EN 14580 41.87 GPa        7.85


Shayan Marble Chemical Characteristics

SiO2 0.57 % LoI 43.46 %
Al2O3 0.04 % SO3 0.026 %
Fe2O3 0.41 % Cl 67  ppm
CaO 54.49 % Ba 173  ppm
Na2O 0.12 % Sr 221  ppm
K2O 0.11 % Cu 14  ppm
MgO 0.43 % Zn 15  ppm
TiO2 0.006 % Pb 40  ppm
MnO 0.001 % Ni 28  ppm
P2O5 0.085 % Cr 2  ppm

 سنگ مرمریت کرم دهبید شایان در ابعاد تایل و اسلب با ضخامت 2 سانتیمتر کامل، جهت پروژه های داخلی و صادرات در کارخانه راد استون (ارم سنگان) به صورت تخصصی و انبوه در حال تولید است.
سنگ مرمریت دهبید شایان با ضخامت های مختلف بصورت شمش، پله 3 سانتیمتر و 4 سانتیمتر برای پله های معمولی و پله گردان از تولیدات کارخانه است. در کنار سنگ های تایل و اسلب، تولید سنگ های ابزاری همانند شومینه، گلدان، روشویی، سراهی و ... از سنگ دهبید شایان در دستور کار تولید قرار دارد.

 


RAADSTONE Shayan Marble Types