بعد از ایتالیا که میزبان این نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا بود و همچنین بیشترین غرفه ها را به خود اختصاص داده بود کشورهای حاضر در نمایشگاه به ترتیب تعداد غرفه داران عبارت بودند  از:

  شرکت های ایرانی در نمایشگاه سنگ ورونا Marmomac

لیست شرکت های حاضر در نمایشگاه ورونا به ترتیب ۱۵ رتبه ی اول به شرح ذیل می باشد:
ایتالیا 606 شرکت، چین 306 شرکت، ترکیه 127 شرکت، هند 77 شرکت، پرتقال 67 شرکت، اسپانیا 49 شرکت، یونان 44 شرکت، برزیل و آلمان 40 شرکت، مصر 33 شرکت، ایران 23 شرکت، کره جنوبی 16 شرکت، بلژیک 13 شرکت، فرانسه و آمریکا 11 شرکت، لهستان 10 شرکت و عمان 9 شرکت.

شرکت کنندگان نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون
نمایشگاه سنگ ایتالیا

 

شرکت کنندگان نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون
نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا

 

شرکت کنندگان نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت کنندگان نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت کنندگان نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت کنندگان نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا

 

شرکت کنندگان نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون
نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا