در نمایشگاه امسال سنگ ورونا 23 شرکت از ایران حضور داشتند که بیشتر بلوک سنگ ارائه کرده بودند و در فضای باز D  و B نمایشگاه حضور داشتند.
پاویلیون ایران نسبت به سال گذشته در محل بهتری قرار داشت و از بخش C  به بخش D  جابجا شده بود که از نظر دسترسی بازدیدکنندگان در محل بهتری قرار داشت.
متریال های ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی بیشتر مربوط به مرمریت لاشتر، تراورتن سیلور و مرمرهای ایران بود. همچنین امسال حضور تعدادی از سنگ های مرمریت و کریستال رنگی ایران نیز جلب توجه می کرد.

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه سنگ ورونا

 

شرکت ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون