امسال ۶۰۶ تا از شرکت های سنگ از ایتالیا در نمایشگاه سنگ ورونا حاضر بودند که بیشترین تعداد شرکت های حاضر از یک کشور بود. نزدیک به ۷۰ درصد شرکت های ایتالیایی از سه منطقه توسکانی (فلورانس) که ۱۶۰ شرکت از آن شرکت کرده بودن ، ونه تو(ونیز و ورونا) 156 شرکت و لومباردی(میلان) 96 شرکت حاضر بودند.
سنگ های ارائه شده توسط این شرکت ها به ترتیب تعداد عبارت بود از چینی، مرمریت، مرمر و گرانیت همچنین رنگ های سفید، خاکستری و طوسی بیشتر از سایر رنگ ها مورد توجه بودند.

 

italian-booth-1

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

شرکت های سنگ
نمایشگاه ورونا ایتالیا

قبلی
بعدی