نمایشگاه سنگ ورونا

  نگاهی به نمایشگاه سنگ محلات

خلاقیت و ایده های جدید در نمایشگاه سنگ ایتالیا
نمایشگاه ورونا ایتالیا

خلاقیت و ایده های جدید در نمایشگاه سنگ ایتالیا

 

26 شهریور 1400
کشورهای حاضر در نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا
نمایشگاه ورونا ایتالیا

کشورهای حاضر در نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا

 

26 شهریور 1400
شرکت های ایرانی در نمایشگاه سنگ ایتالیا (مارمومک Marmomac)
نمایشگاه ورونا ایتالیا

شرکت های ایرانی در نمایشگاه سنگ ایتالیا (مارمومک Marmomac)

 

26 شهریور 1400
شرکت های سنگ ایتالیایی حاضر در مارمومک Marmomac
نمایشگاه ورونا ایتالیا

شرکت های سنگ ایتالیایی حاضر در مارمومک Marmomac

 

26 شهریور 1400
غرفه های تئاتر سنگی در نمایشگاه ورونا مارمومک Marmomac
نمایشگاه ورونا ایتالیا

غرفه های تئاتر سنگی در نمایشگاه ورونا مارمومک Marmomac

 

26 شهریور 1400
ماشین آلات سنگ پیشرفته در نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا
نمایشگاه ورونا ایتالیا

ماشین آلات سنگ پیشرفته در نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا

 

26 شهریور 1400