پروژه ها

رﻧﮓ ﻛﺮم در روان ﺷﻨﺎسی رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ رﻧﮓ ﺧﻨﺜﺎی ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب می آﻳﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮓ ﻛﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ وسیعی از ﻣﻌﻤﺎری داخلی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﻴﻨﻪ اﺻلی ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻃﻮسی ﻧﻴﺰ رﻧﮓ خنثی ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد ولی ﺧﻨﺜﺎی ﺳﺮد. در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ روال وﺟﻮد دارد و ﺳﻨﮓ ﻛﺮم ﺳﺎل هاﺳﺖ یکی از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ رنگ هاﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﻮح ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ بعد از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان آن ﻣﺒﻠﻤﺎن دﻛﻮراﺳﻴﻮن، ﭘﺮده و ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ از ﺳﻨﮓ ﻛﺮم در ﻛﻒ و ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺨﻮانی ﺳﻨﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رنگ ها اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻏﻴﺮ طبیعی و زﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺬﻳﺮائی ﻫﻤﻪ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ رنگ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻮار و ﻛﻒ ﻣﺜﻼ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﭘﺮده ﺑﻪ رنگ های دﻳﮕﺮ ﺑﻪ راحتی ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺨﻮانی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮمی ﺑﻪ طراحی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻴﻒ ﻣﺤﺪودی از رنگ ها ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻛﺮم در ﻣﻌﻤﺎری داخلی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺨﺼﻮص سنگ های ﻛﺮم ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﺎ رﮔﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻼﻳﻢ. ﺳﻨﮓ ﻛﺮم می ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎمی ﺳﺒﻜﻬﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻋﻢ از ﻣﺪرن، ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد. در اﻳﺮان، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس یکی از اصلی ترین زوﻣﻬﺎی ﻣﻌﺪنی ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻛﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده دﻫﺒﻴﺪ و ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 200 کیلومتری از ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﺎدن ﻣﺮﻏﻮب ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻛﺮم اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﭼﺎه ﻣﺮغی ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺎن بیشترین استقبال و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺎنی را از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ و ﻛﻴﻔﻴﺖ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ اول ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﺎﺑﻪ را دارد. یکی از دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن زﻣﻴﻨﻪ رنگیﺧﺎص آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮم اﺳﺘﺨﻮانیﺷﻔﺎف و ﺧﺎصیﻧﻤﻮد دارد. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺟﺬب آب ﻛﻢ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن ﺳﺎب ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎﻻئی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ یکی دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎنی ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺎن اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎیشی ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن ﻫﻢ و ﺑﺤﺚ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻒ ﻣﺰﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺪن ﺷﺎﻳﺎن 17 ﭘﻠﻪ ﻓﻌﺎل دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﭘﺮوژه ای ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ زﻳﺎدی ﻛﻪ در داﺧﻞ اﻳﺮان طی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ اصلی زمینه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ، ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻌﺪدی در دﻧﻴﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ می ﺗﻮان ﺑﻪ موارد زیر اﺷﺎره ﻛﺮد: