پروژه ها

رﻧﮓ ﻛﺮم در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ رﻧﮓ ﺧﻨﺜﺎي ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮓ ﻛﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻃﻮﺳﻲ ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺧﻨﺜﺎي ﺳﺮد.

در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ روال وﺟﻮد دارد و ﺳﻨﮓ ﻛﺮم ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﻮح ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان آن ﻣﺒﻠﻤﺎن دﻛﻮراﺳﻴﻮن،ﭘﺮده و ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ از ﺳﻨﮓ ﻛﺮم در ﻛﻒ و ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻨﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﻧﮕﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻮار و ﻛﻒ ﻣﺜﻼ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﭘﺮده ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻴﻒ ﻣﺤﺪودي از رﻧﮕﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻛﺮم در ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻛﺮم ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﺎ رﮔﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻼﻳﻢ.

ﺳﻨﮓ ﻛﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﻋﻢ از ﻣﺪرن،ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.

در اﻳﺮان ، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻳﻜﻲ از اصلی ترین زوﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻛﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده دﻫﺒﻴﺪ و ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 200 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي از ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﺎدن ﻣﺮﻏﻮب ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻛﺮم اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﭼﺎه ﻣﺮﻏﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺎن بیشترین استقبال و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ را از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ و ﻛﻴﻔﻴﺖ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ اول ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﺎﺑﻪ را دارد. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن زﻣﻴﻨﻪ رﻧﮕﻲ ﺧﺎص آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻔﺎف و ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮد دارد. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺟﺬب آب ﻛﻢ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن ﺳﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺎن اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن ﻫﻢ و ﺑﺤﺚ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻒ ﻣﺰﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺪن ﺷﺎﻳﺎن 17 ﭘﻠﻪ ﻓﻌﺎل دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﭘﺮوژه اي ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ زﻳﺎدي ﻛﻪ در داﺧﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ اﺻﻠﻲ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ، ﭘﺮوژﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻌﺪدي در دﻧﻴﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻳﺎن را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ موارد زیر اﺷﺎره ﻛﺮد:

 • Nevada Hotel,
 • Nevada – USA Green Trees Project,
 • Vancouver - Canada Brilliant Tower,
 • Vancouver – Canada Bayer Baden Hotel,
 • Berlin – Germany Cologne villa project,
 • Cologne – Germany Hotel Calunia,
 • Madrid – Spain Yokohama Hotel,
 • Yokohama – Japan Fuji TV,
 • Tokyo –Japan Pioneer,
 • Nagoya Osaka – Japan Hotel Guitan – Singapore Municipal Sports Complex – Taiwan Alma Jeddah Project – Saudi Arabia Commercial Offices Project – Qatar Construction projects in Dubai,
 • Sharjah and Abu Dhabi - United Arab Emirates