شرکت های ایتالیایی حاضر در نمایشگاه ورونا ایتالیا(مارمومک Marmomacc)


 
امسال 606 شرکت از ایتالیا در نمایشگاه سنگ ورونا حاضر بودند که بیشترین تعداد شرکت های حاضر از یک کشور بود و نزدیک به 70 درصد شرکت های ایتالیایی از سه منطقه توسکانی(فلورانس) 160 شرکت، ونه تو(ونیز و ورونا) 156 شرکت و لومباردی(میلان) 96 شرکت بود.

سنگ های ارائه شده توسط این شرکت ها به ترتیب تعداد عبارت بود از چینی، مرمریت، مرمر و گرانیت همچنین رنگ های سفید، خاکستری و طوسی بیشتر از سایر رنگ ها مورد توجه بود.