استانداردهای سنگ موسسه ی استاندارد ملی ایران

ردیف شماره استاندارد ملی عنوان استاندارد(فارسی) عنوان استاندارد (انگلیسی)
۱ ۵۶۹۴ سنگ های ساختمانی- گرانیت- ویژگی ها Dimension Stone – Granite – Specifications
۲ ۵۶۹۵ سنگ های ساختمان– سنگ آهک –ویژگی ها Dimension Stones – Limestone–Specifications
۳ ۵۶۹۶ سنگ های ساختمانی  -مرمریت – ویژگی ها Dimension stone – Marble. Specifications
۴ ۵۶۹۷ سنگ  های ساختمانی -تعیین ضریب گسیختگی – روش آزمون Dimension Stones –Determination of Modulus of Rupture Test Method
۵ ۵۶۹۸ سنگ های ساختمانی – تعیین مقاومت فشاری -روش آزمون Dimension Stone –determination of compressive strength – Test Method
۶ ۵۶۹۹ سنگ های ساختمانی – تعیین جذب آب و وزن مخصوص – روش آزمون Dimension stone .Determination of absorption and bulk specific gravity – Test method
۷ ۵۷۰۰ سنگ های ساختمانی – تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد -روش آزمون Dimension Stone –Determination Of Abrasion Resistance Subjected To Foot Traffic- Test Method
۸ ۸۲۸۸ سنگ های ساختمانی – واژه نامه Dimension Stone Terminology
۹ ۸۲۲۹ سنگ های ساختمانی – تعیین مقاومت خمشی – روش آزمون Dimension stones .Determination of flexural strength – Test method
۱۰ ۸۲۳۰ سنگ های ساختمانی – تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد- با استفاده از دستگاه سایش تیبر – روش آزمون Dimension Stone -Abrasion Resistance Of Stone Subjected To Foot Traffic- Taber Abraser Method -Test Method
۱۱ ۱۰۳۶۹-۳ کمیتهای اصلی در برش و سنگزنیقسمت سوم: کمیتهای هندسی و سینماتیکیدر برش Basic quantities in cutting and grinding Part 3: Geometric and kinematic quantities in cutting
۱۲ ۱۳۲۲۹ سنگ های ساختمانی – تعیین مقاومت در برابر ‍‍ پیر شدگی ناشی از شوک حرارتی  – روش آزمون Dimension Stone. Determination of resistance to ageing by thermal shock. Test Method
۱۳ ۱۳۲۳۰ سنگ ساختمانی – تعیین مقاومت در برابر تبلور نمک- روش آزمون Dimension Stone. Determination of resistance to salt crystallization. Test Method.
۱۴ ۱۳۲۳۱ سنگ های ساختمانی-تعیین انرژی گسیختگی- روش آزمون Dimension Stone. Determination of rupture energy. Test Method
۱۵ ۱۳۲۳۲ سنگ های ساختمانی- تعیین مقاومت در برابر پیری با فعال کردن دی اکسید سولفور( ) در حضور رطوبت – روش آزمون Dimension stone-determination of resistance to ageing by Sulphur dioxide (SO2) action in the presence of humidity-test method
۱۶ ۱۳۲۳۳ سنگ های ساختمانی – تعیین ضریب الاستیسیته خمشی – روش آزمون Dimension stone-determination of Flexural Modulus of Elasticity-test method
۱۷ ۱۳۲۳۴ سنگ های ساختمانی-بررسی سنگ نگاری سنگ های ساختمانی – راهنما Dimension stone- Petrographic Examination of Dimension Stone- Guide
۱۸ ۱۳۲۴۷ سنگ های ساختمانی – تراورتن– ویژگی ها Dimension Stone – Travertine – Specifications
۱۹ ۱۴۲۱۲ سنگ های ساختمانی – سنگ لوح – ویژگیها Dimension stone .Slate stone. Determination of water absorption – Test method
۲۰ ۱۴۲۱۳ سنگ ساختمانی کوارتزی–ویژگیها Quartz- Based dimension stone. specifications
۲۱ ۱۴۲۱۴ سنگ های ساختمانی – سرپانتین- ویژگیها Dimension stone Serpentine Specifications
۲۲ ۱۴۲۱۵ سنگ های ساختمانی – سنگ لوح-مقاومت در برابر هوازدگی- ویژگیها Dimension stones. Slate stone. Weathering resistance of slate. Test method
۲۳ ۱۴۲۱۶ سنگ های ساختمانی – سنگ لوح- ویژگیها Dimension stone – Slate stone – Specifications
۲۴ ۱۴۲۱۷ سنگ های ساختمانی –آزمون خمشی سنگ لوح (بار شکست، ضریب گسیختگ، ضریب کشسانی)- روش آزمون Dimension Stones .Flexure Testing Of Slate (Breaking Load, Modulus Of Rupture, Modulus Of Elasticity). Test Method
۲۵ ۱۴۲۱۸ سنگ های ساختمانی – سنگ لوح برای سقف سازی- ویژگیها Dimension stone Roofing slate Specifications
۲۶ ۱۴۵۰۰ آجرمجوف از ماسه سنگ – ویژگیها Brick from Sand Stone – Specifications
۲۷ ۱۴۶۸۵ سنگهای تزیینی و نما- راهنمای اکتشاف Decorative and Faced stones – exploration guide
۲۸ ۱۴۸۶۱ سنگ طبیعی- تعیین بار شکست در پینچال – روشهای آزمون Natural Stone Determination of the Breaking Load at Dowel Hole-Test Methods
۲۹ ۱۴۹۵۹ سنگ طبیعی-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی – ویژگی ها Natural stone – Determination of frost resistance-Test Method
۳۰ ۱۶۰۱۵ سنگ طبیعی – تعیین سرعت انتشار صوت- روش آزمون Dimension stone – Determination of sound speed propagation –Test Method
۳۱ ۱۶۰۱۶ سنگ طبیعی- تعیین ضریب انبساط گرمایی خطی – روش آزمون Dimension stone – Determination of linear thermal expansion coefficient – Test Method
۳۲ ۱۶۹۹۴ سنگ ساختمانی – استحکام مهاربندی های منفرد سنگ- روش آزمون Dimension Stone – Strength of Individual Stone Anchorages- Test Method
۳۳ ۱۷۰۱۸ جداول سنگ طبیعی- جدول بیرونی- الزامات و روشهای آزمون Kerbs of Natural Stone- External Kerb – Requirements and Test Methods
۳۴ ۱۷۰۱۹ سنگ مصنوعی- ورق سنگها (اسلبها) وکاشیها برای پوشش دیوار (داخلی وخارجی)- الزامات و روشهای آزمون Agglomerated Stone – Slabs and Tiles for Wall Finishes (internal and external)- Requirements and Test Methods
۳۵ ۱۷۰۲۰ سنگ طبیعی تعیین حساسیت در برابر –تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی -روش آزمون Natural Stone – Determination of Sensitivity to Changes in Appearance Produced by Thermal Cycles – Test Method
۳۶ ۱۷۰۲۱ سنگ طبیعی – تعیین مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت – روش آزمون Natural Stone – Determination of Flexural Strength Under Constant Moment – Test Method
۳۷ ۱۳۲۳۵ سنگهای ساختمانی – بازرسی و تعمیر سنگ ساختمانی بیرونی دیواره های آجری و نماها – راهنما Dimension stone – Assessment and Maintenance of Exterior Dimension Stone Masonry Walls and Facades- Guide
۳۸ ۱۴۸۷۲ سنگهای طبیعی- تعیین مشخصاتهندسی– روش های آزمون Dimension stone-Determination of geometric characteristics – Test methods
۳۹ ۱۶۹۳۴ سنگ طبیعی – ورق سنگهای(اسلبهای) زبر – الزامات Natural Stone – Rough Slabs – Requirements
۴۰ ۱-۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش قسمت ۱: کلیات آیینکار Natural Stone- Design and installation for cladding and lining- Part 1: General- Code of practice
۴۱ ۲-۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش قسمت ۲: نمای سنتی قلابگوشی -بیرونی آیین کار Natural Stone- Design and Installation for Cladding and Lining- Part 2: Traditional Handset External Cladding-Code of Practice
۴۲ ۳-۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش قسمت ۳:سامانه های پوشش بتنی پیش ساخته برای نمای سنگی – آیین کار Natural Stone- Design and installation for  cladding and lining- Part 3: Stone-faced  precast concrete cladding systems – Code of practice
۴۳ ۴-۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش قسمت ۴: پوشش پرده باران و پوشش سنگی بر روی سامانه های پوشش قاب فلزی آیینکار Natural Stone- Design and Installation for Cladding and Lining- Part 4: Rainscreen and Stone on Metal Frame Cladding Systems- Code of Practice
۴۴ ۱۶۹۳۶ سنگ طبیعی – تعیین ضریب جذب آب با استفاده از خاصیت مویینگی – روش آزمون Natural Stone – Determination of Water Absorption Coefficient by Capillarity – Test Method
۴۵ ۱۶۹۳۷ سنگ ساختمانی – تعیین ضریب الاستیسیته استاتیکی – روش آزمون Dimension Stone- Static Elastic Modulus- Test Method
۴۶ ۱۶۹۳۸ سنگ ساختمانی – تعیین سختی نوپ- روش آزمون Dimension Stone- Determination of Knoop Hardness – Test Method
۴۷ ۱۷۰۱۴ سنگ طبیعی- ورقسنگهای )اسلبهای(طبیعی برای سنگفرش بیرونی الزامات و روشهای آزمون Natural Stone- Slabs of Natural Stone for External Paving -Requirements and Test Methods
۴۸ ۱۷۰۱۵ سنگ طبیعی- تعیین مقاومت خمشی تحت بار متمرکز -روش آزمون Natural Stone – Determination of Flexural Strength Under Concentrated Load – Test Method
۴۹ ۱۷۰۱۶ سنگ طبیعی – تعیین مقاومت مرمر در برابر چرخه های حرارتی و رطوبتی – روش آزمون Natural Stone – Determination of Resistance  of Marble to Thermal and Moisture Cycles Test Method
۵۰ ۱۷۰۱۷ سنگ طبیعی- مجموعه سنگ های طبیعی برای سنگفرش بیرونی الزامات و روشهای آزمون Natural Stone- Setts of Natural Stone for External Paving -Requirements and Test Methods
۵۱ ۱-۱۷۰۹۲ فرآوردههای سنگلوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما- قسمت ۱:ویژگیها Slate and Stone Products for Discontinuous Roofing and Cladding-Part 1: Specifications
۵۲ ۲-۱۷۰۹۲ فرآوردههای سنگلوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نمای بیرونی -سنگلوح و سنگ کربناته قسمت ۲:روشهای آزمون Slate and Stone for Discontinuous Roofing and External Cladding – Slate and Carbonate Slate –Part 2: Test Methods
۵۳ ۱۷۱۹۱ عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی-ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت ویکنواخت- روش آزمون Structural Performance of Exterior Dimension Stone Cladding Systems By Uniform Static Air Pressure Difference – Test Method
۵۴ ۱۷۱۹۲ فرآورده های سنگ طبیعی کاشیهایمدولار- الزامات Natural Stone Products – Modular Tiles- Requirements
۵۵ ۱۷۱۹۳ سنگ طبیعی بلوکهای زبر الزامات Natural stone- Rough blocks -Requirements
۵۶ ۱۷۱۹۴ سنگ طبیعی- تعیین مقاومت فشاری تکمحوری- روش آزمون Natural Stone–Determination of uniaxial compressive strength– Test methods
۵۷ ۱۷۱۹۵ سنگ طبیعی- تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز- روش آزمون Natural stone –Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity – Test method
۵۸ ۱۷۱۹۶ فرآورده های سنگ طبیعی- اسلب های نما -الزامات Natural Stone products –Slabs for cladding Requirements