استانداردهای سنگ موسسه ی استاندارد ملی ایران

ردیف شماره استاندارد ملی عنوان استاندارد (فارسی) عنوان استاندارد (انگلیسی)
۱ ۵۶۹۴ سنگ های ساختمانی - گرانیت - ویژگی ها Dimension Stone - Granite - Specifications
۲ ۵۶۹۵ سنگ های ساختمان - سنگ آهک - ویژگی ها Dimension Stones - Limestone - Specifications
۳ ۵۶۹۶ سنگ های ساختمانی - مرمریت - ویژگی ها Dimension stone - Marble. Specifications
۴ ۵۶۹۷ سنگ های ساختمانی - تعیین ضریب گسیختگی - روش آزمون Dimension Stones - Determination of Modulus of Rupture Test Method
۵ ۵۶۹۸ سنگ های ساختمانی - تعیین مقاومت فشاری - روش آزمون Dimension Stone - determination of compressive strength - Test Method
۶ ۵۶۹۹ سنگ های ساختمانی - تعیین جذب آب و وزن مخصوص - روش آزمون Dimension stone .Determination of absorption and bulk specific gravity - Test method
۷ ۵۷۰۰ سنگ های ساختمانی - تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد - روش آزمون Dimension Stone - Determination Of Abrasion Resistance Subjected To Foot Traffic - Test Method
۸ ۸۲۸۸ سنگ های ساختمانی - واژه نامه Dimension Stone Terminology
۹ ۸۲۲۹ سنگ های ساختمانی - تعیین مقاومت خمشی - روش آزمون Dimension stones .Determination of flexural strength - Test method
۱۰ ۸۲۳۰ سنگ های ساختمانی - تعیین مقاومت سایش در اثر رفت و آمد - با استفاده از دستگاه سایش تیبر - روش آزمون Dimension Stone - Abrasion Resistance Of Stone Subjected To Foot Traffic - Taber Abraser Method - Test Method
۱۱ ۱۰۳۶۹ - ۳ کمیت های اصلی در برش و سنگ زنی - قسمت سوم: کمیت های هندسی و سیستماتیکی در برش Basic quantities in cutting and grinding Part 3: Geometric and kinematic quantities in cutting
۱۲ ۱۳۲۲۹ سنگ های ساختمانی - تعیین مقاومت در برابر ‍‍ پیر شدگی ناشی از شوک حرارتی - روش آزمون Dimension Stone. Determination of resistance to ageing by thermal shock. Test Method
۱۳ ۱۳۲۳۰ سنگ ساختمانی - تعیین مقاومت در برابر تبلور نمک - روش آزمون Dimension Stone. Determination of resistance to salt crystallization. Test Method.
۱۴ ۱۳۲۳۱ سنگ های ساختمانی - تعیین انرژی گسیختگی - روش آزمون Dimension Stone. Determination of rupture energy. Test Method
۱۵ ۱۳۲۳۲ سنگ های ساختمانی - تعیین مقاومت در برابر پیری با فعال کردن دی اکسید سولفور در حضور رطوبت - روش آزمون Dimension stone - determination of resistance to ageing by Sulphur dioxide (SO2) action in the presence of humidity - test method
۱۶ ۱۳۲۳۳ سنگ های ساختمانی - تعیین ضریب الاستیسیته خمشی - روش آزمون Dimension stone - determination of Flexural Modulus of Elasticity - test method
۱۷ ۱۳۲۳۴ سنگ های ساختمانی - بررسی سنگ نگاری سنگ های ساختمانی - راهنما Dimension stone - Petrographic Examination of Dimension Stone - Guide
۱۸ ۱۳۲۴۷ سنگ های ساختمانی - تراورتن - ویژگی ها Dimension Stone - Travertine - Specifications
۱۹ ۱۴۲۱۲ سنگ های ساختمانی - سنگ لوح - ویژگی ها Dimension stone .Slate stone. Determination of water absorption - Test method
۲۰ ۱۴۲۱۳ سنگ ساختمانی کوارتزی - ویژگی ها Quartz - Based dimension stone. specifications
۲۱ ۱۴۲۱۴ سنگ های ساختمانی - سرپانتین - ویژگی ها Dimension stone Serpentine Specifications
۲۲ ۱۴۲۱۵ سنگ های ساختمانی - سنگ لوح - مقاومت در برابر هوازدگی - ویژگی ها Dimension stones. Slate stone. Weathering resistance of slate. Test method
۲۳ ۱۴۲۱۶ سنگ های ساختمانی - سنگ لوح - ویژگی ها Dimension stone - Slate stone - Specifications
۲۴ ۱۴۲۱۷ سنگ های ساختمانی - آزمون خمشی سنگ لوح (بار شکست، ضریب گسیختگ، ضریب کشسانی) - روش آزمون Dimension Stones .Flexure Testing Of Slate (Breaking Load, Modulus Of Rupture, Modulus Of Elasticity). Test Method
۲۵ ۱۴۲۱۸ سنگ های ساختمانی - سنگ لوح برای سقف سازی - ویژگی ها Dimension stone Roofing slate Specifications
۲۶ ۱۴۵۰۰ آجرمجوف از ماسه سنگ - ویژگی ها Brick from Sand Stone - Specifications
۲۷ ۱۴۶۸۵ سنگ های تزیینی و نما - راهنمای اکتشاف Decorative and Faced stones - exploration guide
۲۸ ۱۴۸۶۱ سنگ طبیعی - تعیین بار شکست در پینچال - روش های آزمون Natural Stone Determination of the Breaking Load at Dowel Hole - Test Methods
۲۹ ۱۴۹۵۹ سنگ طبیعی - تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی - ویژگی ها Natural stone - Determination of frost resistance - Test Method
۳۰ ۱۶۰۱۵ سنگ طبیعی - تعیین سرعت انتشار صوت - روش آزمون Dimension stone - Determination of sound speed propagation - Test Method
۳۱ ۱۶۰۱۶ سنگ طبیعی - تعیین ضریب انبساط گرمایی خطی - روش آزمون Dimension stone - Determination of linear thermal expansion coefficient - Test Method
۳۲ ۱۶۹۹۴ سنگ ساختمانی - استحکام مهاربندی های منفرد سنگ - روش آزمون Dimension Stone - Strength of Individual Stone Anchorages - Test Method
۳۳ ۱۷۰۱۸ جداول سنگ طبیعی - جدول بیرونی - الزامات و روش های آزمون Kerbs of Natural Stone - External Kerb - Requirements and Test Methods
۳۴ ۱۷۰۱۹ سنگ مصنوعی - ورق سنگ ها (اسلب ها) و کاشی ها برای پوشش دیوار (داخلی و خارجی) - الزامات و روش های آزمون Agglomerated Stone - Slabs and Tiles for Wall Finishes (internal and external) - Requirements and Test Methods
۳۵ ۱۷۰۲۰ سنگ طبیعی تعیین حساسیت در برابر - تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی - روش آزمون Natural Stone - Determination of Sensitivity to Changes in Appearance Produced by Thermal Cycles - Test Method
۳۶ ۱۷۰۲۱ سنگ طبیعی - تعیین مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت - روش آزمون Natural Stone - Determination of Flexural Strength Under Constant Moment - Test Method
۳۷ ۱۳۲۳۵ سنگ های ساختمانی - بازرسی و تعمیر سنگ ساختمانی بیرونی دیواره های آجری و نماها - راهنما Dimension stone - Assessment and Maintenance of Exterior Dimension Stone Masonry Walls and Facades - Guide
۳۸ ۱۴۸۷۲ سنگ های طبیعی - تعیین مشخصات هندسی - روش های آزمون Dimension stone - Determination of geometric characteristics - Test methods
۳۹ ۱۶۹۳۴ سنگ طبیعی - ورق سنگ های (اسلب های) زبر - الزامات Natural Stone - Rough Slabs - Requirements
۴۰ ۱ - ۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش - قسمت ۱: کلیات آیینکار Natural Stone - Design and installation for cladding and lining - Part 1: General - Code of practice
۴۱ ۲ - ۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش - قسمت ۲: نمای سنتی قلابگوشی - بیرونی آیین کار Natural Stone - Design and Installation for Cladding and Lining - Part 2: Traditional Handset External Cladding - Code of Practice
۴۲ ۳ - ۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش - قسمت ۳: سامانه های پوشش بتنی پیش ساخته برای نمای سنگی - آیین کار Natural Stone - Design and installation for  cladding and lining - Part 3: Stone - faced  precast concrete cladding systems - Code of practice
۴۳ ۴ - ۱۶۹۳۵ سنگ طبیعی طراحی و نصب برای نما و پوشش - قسمت ۴: پوشش پرده باران و پوشش سنگی بر روی سامانه های پوشش قاب فلزی آیینکار Natural Stone - Design and Installation for Cladding and Lining - Part 4: Rainscreen and Stone on Metal Frame Cladding Systems - Code of Practice
۴۴ ۱۶۹۳۶ سنگ طبیعی - تعیین ضریب جذب آب با استفاده از خاصیت مویینگی - روش آزمون Natural Stone - Determination of Water Absorption Coefficient by Capillarity - Test Method
۴۵ ۱۶۹۳۷ سنگ ساختمانی - تعیین ضریب الاستیسیته استاتیکی - روش آزمون Dimension Stone - Static Elastic Modulus - Test Method
۴۶ ۱۶۹۳۸ سنگ ساختمانی - تعیین سختی نوپ - روش آزمون Dimension Stone - Determination of Knoop Hardness - Test Method
۴۷ ۱۷۰۱۴ سنگ طبیعی - ورقسنگ های (اسلب های) طبیعی برای سنگفرش بیرونی الزامات و روش های آزمون Natural Stone - Slabs of Natural Stone for External Paving - Requirements and Test Methods
۴۸ ۱۷۰۱۵ سنگ طبیعی - تعیین مقاومت خمشی تحت بار متمرکز - روش آزمون Natural Stone - Determination of Flexural Strength Under Concentrated Load - Test Method
۴۹ ۱۷۰۱۶ سنگ طبیعی - تعیین مقاومت مرمر در برابر چرخه های حرارتی و رطوبتی - روش آزمون Natural Stone - Determination of Resistance  of Marble to Thermal and Moisture Cycles Test Method
۵۰ ۱۷۰۱۷ سنگ طبیعی - مجموعه سنگ های طبیعی برای سنگفرش بیرونی الزامات و روش های آزمون Natural Stone - Setts of Natural Stone for External Paving - Requirements and Test Methods
۵۱ ۱ - ۱۷۰۹۲ فرآوردههای سنگلوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما - قسمت ۱: ویژگی ها Slate and Stone Products for Discontinuous Roofing and Cladding - Part 1: Specifications
۵۲ ۲ - ۱۷۰۹۲ فرآوردههای سنگلوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نمای بیرونی - سنگلوح و سنگ کربناته - قسمت ۲: روش های آزمون Slate and Stone for Discontinuous Roofing and External Cladding - Slate and Carbonate Slate - Part 2: Test Methods
۵۳ ۱۷۱۹۱ عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی - ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت و یکنواخت - روش آزمون Structural Performance of Exterior Dimension Stone Cladding Systems By Uniform Static Air Pressure Difference - Test Method
۵۴ ۱۷۱۹۲ فرآورده های سنگ طبیعی کاشی های مدولار - الزامات Natural Stone Products - Modular Tiles - Requirements
۵۵ ۱۷۱۹۳ سنگ طبیعی بلوک های زبر الزامات Natural stone - Rough blocks - Requirements
۵۶ ۱۷۱۹۴ سنگ طبیعی - تعیین مقاومت فشاری تک محوری - روش آزمون Natural Stone - Determination of uniaxial compressive strength - Test methods
۵۷ ۱۷۱۹۵ سنگ طبیعی - تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز - روش آزمون Natural stone - Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity - Test method
۵۸ ۱۷۱۹۶ فرآورده های سنگ طبیعی - اسلب های نما - الزامات Natural Stone products - Slabs for cladding Requirements